بررسی اثر مصرف ویتامین C بعد از یک دوره برنامه فعالیت بدنی وامانده-ساز بر فاکتورهای ایمنی بزاقی

چکیده:
با توجه به جلوگیری از افت سیستم ایمنی پس از فعالیت های ورزشی وامانده ساز و نقش ریزمغذی ها در این زمینه، هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مکمل ویتامین C بر غلظت ایمونوگلوبولینA، کورتیزول و پروتئین تام بزاقی دختران فعال دانشگاهی به دنبال برنامه فعالیت بدنی وامانده ساز بود. در این پژوهش نیمه تجربی 17دختر فعال، با میانگین سن 36/2±11/22 سال، وزن 81/6±70/55 کیلوگرم، نمایه توده ی بدن 25/2±88/20 کیلوگرم بر مترمربع به صورت داوطلبانه حضور داشتند که به طور تصادفی به سه گروه تمرین- مکمل ویتامین C (شش نفر)، گروه تمرین (پنج نفر) و گروه کنترل (شش نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین- مکمل ویتامین C به مدت هفت روز برنامه فعالیت بدنی پژوهش را در دو نوبت صبح و عصر با دریافت روزانه یک عدد قرص 500 میلی گرمی ویتامین C در وعده ی ناهار اجرا کردند، گروه تمرین، تمرینات را بدون دریافت مکمل انجام دادند و گروه کنترل در تمرینات شرکت نداشتند و مکمل نیز دریافت نکردند. نمونه های بزاقی یک روز قبل از شروع برنامه تمرینی، 24 و 72 ساعت بعد از آخرین جلسه ی تمرین، ساعت 30/9 صبح جمع آوری شد. آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) برای مقایسه ی میانگین های گروه ها استفاده شد. نتایج نشان داد غلظت IgA بزاقی بین گروه ها 24 ساعت (9/0=P و 4/0=F)، 72 ساعت بعد از تمرین (1/0=P و 8/0=F) و غلظت کورتیزول 24 ساعت (7/0=P و 2/0=F) و 72 ساعت بعد از تمرین (5/0=P و 6/0=F) به طور معنی داری تغییر نکرد. اما غلظت پروتئین تام در 24 ساعت بعد از تمرین (03/0=P و 3/4=F) به طور معنی-داری تغییر کرد که تفاوت بین گروه تمرین و کنترل بود. 72 ساعت بعد از تمرین (1/0=P و 1/2=F) تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده نشد. مطابق با یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که مصرف مکمل ویتامینC به -دنبال یک برنامه ی تمرینی وامانده ساز یک هفته ایی بر ایمنی مخاطی دختران فعال تاثیر ندارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
217 -227
لینک کوتاه:
magiran.com/p1865687 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.