مقایسه سطح سرمی اینترلوکین-18 و پروتئین واکنشی-C در مردان جوان چاق و غیرچاق: اثر تمرین ورزشی و چاقی

چکیده:
زمینه و هدف
تمرین ورزشی منظم به عنوان یک راهکار مهم در کاهش نشانگرهای التهابی پذیرفته شده است. اما هنوز مشخص نیست که چه نوع تمرینی مطلوب تر است. هدف اصلی مطالعه حاضر مقایسه اثر تمرین مقاومتی غیرخطی و هوازی تناوبی بر سطح سرمی اینترلوکین-18 (IL-18) و پروتئین واکنشی-C (CRP) در مردان جوان چاق بود. هدف دیگر، مقایسه این نشانگرها در مردان چاق با مردان غیرچاق برای تعیین اثر چاقی بود.
مواد و روش ها
سی و هشت مرد جوان و چاق (سن=2/5±4/31 سال و چربی بدن= 5/1±3/27 درصد) به طور تصادفی در گروه های مقاومتی غیرخطی (14 نفر)، هوازی تناوبی (12 نفر) و کنترل (12 نفر) قرار گرفتند. یک گروه از مردان غیرچاق (سن=9/5±0/32 سال، چربی بدن=0/2±5/16 درصد، 15 نفر) برای مقایسه با گروه چاق انتخاب شدند. از آزمون های t مستقل و تحلیل واریانس دو طرفه با اندازه گیری مکرر برای تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در غلظت پایه IL-18 (17/0P = )، CRP (77/0P = ) و اکسیژن مصرفی اوج (24/0P= ) بین گروه چاق با غیرچاق مشاهده نشد. پس از تمرین، اکسیژن مصرفی اوج در گروه های مقاومتی غیرخطی (03/0P= ) و هوازی تناوبی (001/0P= ) در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت، اما این افزایش در گروه هوازی تناوبی بالاتر از مقاومتی غیرخطی بود (02/0P = ). در مقایسه با گروه کنترل، دو گروه تمرین به طور مشابه و معناداری در کاهش توده چربی (001/0P = ) موثر بودند. هرچند، تغییر معناداری در IL-18 (26/0P = ) و CRP (15/0P = ) پس از برنامه های تمرین مشاهده نشد.
نتیجه گیری
غلظت مشابه CRP و IL-18 در مردان جوان چاق و غیرچاق را می توان به وضعیت مشابه در سن یا آمادگی هوازی آنها نسبت داد. علاوه بر این، به نظر می رسد که 12 هفته تمرین مقاومتی غیرخطی و هوازی تناوبی برای کاهش معناداری این نشانگرها در مردان چاق کافی نباشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
205 -215
لینک کوتاه:
magiran.com/p1865688 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.