مقایسه تاثیر افشره بابونه، افشره زنیان و کلونیدین بر سندرم ترک اعتیاد معتادین خودیار- کارآزمایی بالینی تصادفی شده

چکیده:
مقدمه
مطالعه ی حاضر با هدف مقایسه تاثیر افشره بابونه، افشره زنیان و کلونیدین بر سندرم ترک اعتیاد معتادین خودیار انجام گردید.
روش کار
طی یک کارآزمایی بالینی یک مرحله ای و سه سوکور، 135 نفر از معتادین خودیار به صورت تصادفی در سه گروه مقایسه و مداخله (دو گروه) قرار گرفتند. به گروه های مداخله به ترتیب افشره بابونه وافشره زنیان وبه گروه شاهد قرص کلونیدین؛ داده-شد. علایم توسط معیار بالینی سندرم ترک اعتیاد مواد اوپیوئیدی در 6 مرحله ثبت و با نرم افزار SPSS و توسط آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل گردید.
نتایج
میانگین و انحراف معیار درجه سندرم ترک اعتیاد قبل از مداخله در گروه بابونه، زنیان و کلونیدین به ترتیب (241/7±15/24)، (845/8±52/26) و (469/7±03/23) و بعد از مداخله (442/7±11/12)، (452/8±42/11) و (775/7±51/8) بود. آزمون ANOVA نشان داد که سه گروه قبل از مداخله ( 32/.= p) و بعد از مداخله (70/0= p) تفاوت آماری معنی داری از نظر درجه سندرم ترک اعتیاد ندارند.
بحث: کاهش علایم سندرم ترک اعتیاد در مصرف کننده ی کلونیدین بیشتر است، اما بین سه گروه تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری
در مورد تاثیرافشره های گیاهی مذکور بر سندرم ترک اعتیاد انجام مطالعات بیشتر ضرورت دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
185 -194
لینک کوتاه:
magiran.com/p1865690 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.