ارزیابی الگوهای دسته بندی معارف قرآن از نگاه امامیان

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
معارف قرآن به مجموعه دانش هایی اطلاق می شود که از قرآن قابل برداشت اند. بنابراین، همه گزاره های قرآنی مشمول و داخل در عنوان معارف قرآن اند. این دانش ها و گزاره ها بی شمار و گوناگون اند. از این رو لازم است در قالب هایی دسته بندی شوند. مقاله حاضر الگوهای دسته بندی معارف قرآن، اعم از الگوهای ماثور و غیرماثور را، معرفی و ارزیابی می کند. الگوهای ماثور الگوهایی هستند که در روایات امامیه به آنها اشاره شده و تقسیم هایی دوگانه تا ده گانه را شامل می شوند. این الگوها معمولا مناسب مقتضیات زمانه عرضه شان به نظر می رسند و با الگوهای متعارف امروزی متفاوت اند. الگوهای غیرماثور الگوهایی هستند که اندیشمندان امامیه پیش نهاده اند و روشمندترین آنها عبارت اند از سه الگوی دین محورانه، انسان محورانه و خدامحورانه. هر یک از این الگوها دارای مستنداتی در متون دینی است و مزایایی خاص خود دارد، ولی به لحاظ جامع و مانع بودن اشکال هایی بر آنها وارد است.
زبان:
فارسی
صفحات:
7 تا 21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1866455 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!