کاربرد پذیری مقیاس تجدید نظر شده هوش وکسلر کودکان (ویسک آر) در تشخیص اختلال یادگیری کودکان دو زبانه عربی فارسی

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی کارآمدی مقیاس ویسک آر جهت تشخیص اختلال یادگیری در مناطق دو زبانه عربی فارسی انجام شد. برای دستیابی به این هدف عملکرد کودکان دارای اختلالات یادگیری یک زبانه و دوزبانه عربی فارسی در آزمون ویسک آر و آزمون ادراک دیداری حرکتی بندر گشتالت مقایسه شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره ی ابتدایی مشغول به تحصیل در مراکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری شهر اهواز بود. که از بین آن ها 58 دانش آموز (28 دانش آموز دوزبانه عربی فارسی و 30 دانش آموز یک زبانه) به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده با روش های آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس چندمتغیری و تک متغیری) ، تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد بین دو گروه در کلیه خرده آزمون های مقیاس کلامی (اطلاعات، شباهت ها، ریاضیات، لغات، ادراک و حافظه ارقام) و برخی خرده آزمون های مقیاس غیرکلامی (ترتیب تصاویر، الحاق قطعات) تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین بین دو گروه در هوش بهرهای کلامی، غیر کلامی و کل مقیاس ویسک آر، تفاوت معنادار مشاهده شد. درحالی که بین دو گروه در بهره ادراک دیداری حرکتی بندر گشتالت، تفاوت معناداری وجود نداشت. لذا می توان اظهار داشت، مقیاس ویسک آر به علت عدم کفایت زبانی کودکان دوزبانه عربی فارسی در بخش کلامی، و وجود عوامل فرهنگی در بخش غیرکلامی، کارآمدی کافی برای استفاده در گروه دوزبانه عربی فارسی را ندارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
68 -78
لینک کوتاه:
magiran.com/p1866803 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!