طراحی الگوی ساختاری سیاستهای مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

پیام:
چکیده:
هدف

این پژوهش با هدف طراحی الگوی ساختاری سیاستهای مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان انجام شد.

روش شناسی

روش تحقیق توصیفی پیمایشی و جامعه آماری، کارشناسان وزارت ورزش و جوانان(466 نفر) بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان 214 نفر بود. اما به جهت پیش فرضهای لازم روش های آماری، پرسشنامه ها بین 320 نفر توزیع گردید. از312 پرسشنامه مرجوع، 294پرسشنامه قابل استفاده، بعنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه اطلاعات فردی، سیاستهای مدیریت منابع انسانی، کارایی سازمانی پین پریانگ و سینگ سای(2012) و اثربخشی سازمانی هسو(2002) بود. از تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی با چرخش متعامد، برای شناسایی عوامل متغیرهای تحقیق و روایی ساختاری ابزار استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمونهای KMO وکرویت بارتلت، همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره، تحلیل عاملی، تحلیل مسیر و برای ارایه مدل معادلات ساختاری، از نرم افزارهای SPSS و لیزرل استفاده شد.

یافته ها

تحلیل عاملی اکتشافی پنج عامل برای سیاستهای مدیریت منابع انسانی و دو عامل برای عملکرد سازمانی شناسایی نمود که به ترتیب 61 و 44 درصد واریانس کل را تبیین می نمودند. ضریب همبستگی چندگانه (مولتیپل رگرسیون) بین ابعاد سیاستهای مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در سطح اطمینان 99 درصد، معنی دار و حدود 51 درصد تغییرات عملکرد سازمانی متاثر از مولفه های سیاستهای مدیریت منابع انسانی بود. مدل تحقیق نیز از برازش مطلوبی برخوردار بود. تحلیل مسیر نشان داد سیاستهای مدیریت منابع انسانی دارای ضریب اثر 61/0 بر عملکرد سازمانی می باشد.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج، سیاستهای مدیریت منابع انسانی و ابعاد آن، قدرت تبیین اثربخشی و کارایی سازمانی را دارا می باشند و در سیاستگذاری های منابع انسانی باید مورد توجه مدیران قرار گیرند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -69
لینک کوتاه:
magiran.com/p1867250 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.