انعکاس امواج منظم از دیوارهای ساحلی صندوقه ای

چکیده:
در این مقاله، ویژگی های انعکاسی دیوارهای ساحلی قائم صلب، نیمه متخلخل و متخلخل تحت امواج منظم با استفاده از مدل سازی فیزیکی بررسی می شود. آزمایش های متعددی برای طیف گسترده ای از ارتفاع ها و دوره های موج و عمق های مختلف آب در فلوم آزمایشگاه هیدرولیک پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهران انجام شد. بر اساس این آزمایش ها این نتایج به دست آمد که دیوار ساحلی متخلخل نسبت به دیوار صلب و نیمه متخلخل در کاهش انعکاس موج عملکرد بهتری دارد. ضریب انعکاس (Kr) ناشی از امواج منظم برای دیوار ساحلی متخلخل در محدوده 0/89-0/57 و دیوار نیمه متخلخل در محدوده 0/94 - 0/70 قرار دارد، درحالی که برای دیواره صلب عمودی بیشتر از 0/90 است. همچنین مشخص شد که ضریب انعکاس با افزایش تیزی موج (Hi/L) ، عمق نسبیآب (d/L) و تخلخل دیوار (n) کاهش می یابد. مقایسه نتایج برای شرایط ورودی یکسان، نشان می دهد که کاهش متوسط درKr برای دیوارهای ساحلی نیمه متخلخل و متخلخل در مقایسه با دیوار صلب به ترتیب حدود 18 و 32 درصد است. بر اساس داده های اندازه گیری شده، تحلیل ابعادی و آنالیز رگرسیون چندگانه، روابط تجربی جدیدی برای پیش بینی ضریب انعکاس موج ارائه شده است. اعتبارسنجی فرمول های پیش بینی شده با نتایج تجربی دیگر نشان داد که معادله ها می توانند برای اهداف عملی مورداستفاده قرار گیرند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1867395 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.