نقش میانجی سخت رویی در رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تنظیم شناختی هیجان در زنان رها شده از اختلال مصرف مواد در زندان مرکزی وکیل آباد مشهد

چکیده:
مقدمه
پژوهش حاضر به نقش میانجی سخت رویی در رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تنظیم شناختی هیجان در زنان رها شده از اختلال مصرف مواد پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش های بنیادی محسوب می شود .
روش
و به لحاظ روش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این تحقیق را کلیه زنان رها شده از اختلال مصرف مواد در زندان مرکزی وکیل آباد مشهد در سال 1396بوده و بنا به گزارش رسمی زندان مرکزی وکیل آباد مشهد تعداد آنها 425 نفر می باشد. در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن تمامی زنان رها شده از اختلال مصرف مواد در زندان مرکزی وکیل آباد مشهد 202 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی بود و به دلیل ماهیت موضوع تحقیق، اطلاعات از طریق پرسشنامه (پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی (2001)، فرم کوتاه طرحواره ناسازگار اولیه یانگ(SQ-SF) (1988)،پرسشنامه سخت رویی کوباسا (1979)) جمع آوری گردید. در تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد، از طرفی به منظور تایید یا رد فرضیه های تحقیق از روش همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر رگرسیون چند متغیری استفاده شد و در کلیه تجزیه و تحلیل های آماری این پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده گردید.
یافته ها و
نتیجه گیری
با توجه به یافته های به دست آمده از آزمون فرضیات تحقیق بر اساس مدل معادله ساختار می توان بیان کرد که سخت رویی نقش میانجی گرانه در رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و تنظیم شناختی هیجان در زنان رها شده از اختلال مصرف مواد دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
317 -326
لینک کوتاه:
magiran.com/p1867793 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.