بررسی تاثیر راه اندازی طبق الگوی مبتنی بر شواهد برتهوع بیماران پس از جراحی هرنی اینگوینال: یک کارآزمایی بالینی تصادفی

چکیده:
مقدمه
تهوع از عوارض معمول بیهوشی عمومی است و کنترل آن با روش های غیر دارویی از اهداف مهم پرستاری می باشد. در این راستا یکی از راه های افزایش کیفیت مراقبت های پرستاری، الگوی مبتنی بر شواهد است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر راه اندازی طبق الگوی مبتنی بر شواهد بر تهوع بیماران پس از جراحی هرنی اینگوینال می باشد.
روش
این کارآزمایی بالینی یک سوکور در مورد 60 نفر از بیماران تحت جراحی هرنی اینگوینال در بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود در سال 1395 انجام گرفته است. بیماران به روش تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. شدت تهوع در 9،6،3 و 12 ساعت پس از جراحی و زمان ترخیص اندازه گیری شد. داده ها در نرم افزار spss16 و با آزمون های فیشر، نسبت درستنمایی، کولموگروف- اسمیرونوف، کی دو پیرسون، کی دو فریدمن،و ویلکاسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
شدت تهوع بیماران گروه آزمون در مرحله اول( قبل از راه اندازی اول) نسبت به گروه کنترل کمتر بود(30/3 و 57/3). در مرحله دوم( قبل از راه اندازی دوم) بیماران گروه آزمون شدت تهوع کمتری نسبت به گروه کنترل داشتند(03/3 و 53/3). شدت تهوع در مرحله سوم(قبل از راه اندازی سوم) در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل کمتر بود(73/2 و 60/3). در مرحله چهارم (قبل از راه اندازی چهارم) بیماران گروه آزمون تهوع کمتری نسبت به گروه کنترل داشتند(96/2 و 63/3). در مرحله پنجم (قبل ازترخیص) شدت تهوع درگروه آزمون کمتر از گروه کنترل بود.(03/2 و 13/3).
نتیجه گیری
براساس نتایج مطالعه، راه اندازی به روش مبتنی بر شواهد در کاهش شدت تهوع پس از جراحی هرنی اینگوینال موثر است. با توجه به هزینه و عوارض کمتر و سهولت اجرای این روش می توان آن را به عنوان راهکاری مراقبتی در کاهش تهوع توصیه نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
309 -315
لینک کوتاه:
magiran.com/p1867794 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.