ارزیابی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی خرفه (Portulaca oleracea) بر روی باکتری های پاتوژن انسانی

چکیده:
مقدمه
گیاه خرفه یکی از پر مصرف ترین گیاهان دارویی است. برخی عصاره های گیاهی و ترکیبات شیمیایی آنها دارای اثرات ضد باکتریایی هستند و به عنوان عوامل ضد میکروبی در درمان عفونت ها به کار می روند، شناسایی اثرات ضد باکتریایی این نوع عصاره ها می تواند جایگرین مناسبی برای آنتی بیوتیک باشد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر ضد باکتریایی عصاره گیاه خرفه بر روی باکتری های بیماریزا که مقاومت آنتی بیوتیکی در آن ها تعیین شده است، می باشد.
روش کار
عصاره هیدروالکلی گیاه خرفه تهیه شد. باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، سودوموناس آئروژنوزا، لیستریا مونوسیتوژنز، اسینتوباکتر بومانی، اشریشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه از موسسه انیستیتو پاستور ایران تهیه گردید. آنتی بیوگرام به روش انتشار از طریق دیسک Disk diffusion)) برای باکتری های فوق انجام گرفت. حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) عصاره هیدروالکلی خرفه تعیین گردید.
نتایج
بیشترین غلظت مهارکنندگی رشد (MIC)، مربوط به باکتری های اشریشیا کلی، کلبسیلا پنومونیه، سودوموناس آئروژنوزا و لیستریا مونوسیتوژنز بود. در حالیکه بیشترین غلظت MBC، مربوط به باکتری لیستریا مونوسیتوژنز بوده است.
بحث و نتیجه گیری
استفاده از مواد ضد میکروبی گیاهی می تواند در کنترل بیماری های انسانی نقش با ارزشی ایفا نماید. در همین راستا، در مطالعه اخیر خواص ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی خرفه بر شش گونه باکتری پاتوژن بررسی شد. نتایج مطالعه ما نشان داد که عصاره هیدروالکلی خرفه دارای اثرات ضد باکتریایی روی پاتوژن های مقاوم به آنتی بیوتیک از قبیل: اشریشیا کلی، کلبسیلا پنومونیه، استافیلوکوکوس اورئوس، اسینتوباکتر بومانی، سودوموناس آئروژنوزا و لیستریا مونوسیتوژنز بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
303 -308
لینک کوتاه:
magiran.com/p1867795 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.