بررسی تاثیر آلودگی هوا بر کیفیت پارامترهای مایع انزالی مردان در منطقه صنعتی عسلویه

چکیده:
زمینه و هدف
تاکنون مطالعات محدودی در ارتباط با تاثیر آلودگی هوا بر پارامترهای اسپرم انجام شده است. کلیه این مطالعات تاثیر قابل توجه آلودگی هوا را بر قدرت باروری مردان نشان دادند. هدف از این مطالعه، تعیین اثر آلودگی هوا بر کیفیت اسپرم در منطقه صنعتی عسلویه می باشد.
مواد و
روش
این مطالعه مقطعی بر روی 152 مرد که از مناطق آلوده (عسلویه) و کنترل (کنگان) به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، انجام پذیرفت. آنالیز مایع انزالی برای تخمین کیفیت اسپرم انجام شد. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت و05/0 P< به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
یافته ها
اختلاف معنی داری در میانگین آلاینده های هوا بین عسلویه و کنگان وجود داشت. میانگین سطح مونواکسید کربن (CO)، دی اکسید گوگرد (SO2)، و دی اکسید نیتروژن (NO2) در عسلویه بالاتر از کنگان بود (05/0>P). بعلاوه، نتایج، اختلاف معنی داری را در پارامترهای اسپرم مردان ساکن دو منطقه نشان داد. مردان ساکن عسلویه دارای غلظت اسپرم (01/0=P)، حرکت کل (03/0=P)، حرکت پیش رونده (03/0=P) و تعداد اسپرم زنده (004/0=P) کم تری نسبت به مردان ساکن کنگان بودند.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که آلودگی هوا می تواند یکی از فاکتورهای مشارکت کننده در کاهش کیفیت اسپرم در منطقه عسلویه باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
297 -302
لینک کوتاه:
magiran.com/p1867796 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.