تاثیر هشت هفته تمرینات ژیمناستیک در آب بر شدت کمردرد در زنان نخست بارداری

چکیده:
مقدمه
هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرینات ژیمناستیک در آب بر کمردرد زنان نخست بارداری بود.
روش شناسی: روش این تحقیق کوهورت آینده نگر بوده، آزمودنی های این تحقیق 62 زن نخست بارداری با دامنه سنی 28 تا 35 سال که در دوره سه ماهه دوم بارداری قرار داشتند، آزمودنی ها به طور در دسترس و هدفمند در گروه های آزمون (32 نفر) و کنترل (30 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمون(متقاضی شرکت در کلاس آکواژیمناستیک) به مدت 8 هفته تمرینات ژیمناستیک در آب را در بیمارستان فوق تخصصی صارم توسط مربیان متخصص آکواژیمناستیک (تحت نظارت پزشک متخصص بیمارستان) انجام دادند. برای جمع آوری داده های شدت کمردرد از پرسشنامه استاندارد کیوبک، برای ارزیابی سطح عمومی سلامت از پرسشنامه SE-36 و شدت تمرین با مقیاس بورگ در سطح 8 تا 12 حفظ شد. یافته های تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار SPSS19 ، آزمون تی وابسته و کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
نتایج تحقیق نشان داد که هشت هفته تمرینات ژیمناستیک در آب به طور معناداری باعث کاهش شدت کمردرد و افزایش سلامت عمومی در زنان باردار نخست زا در سه ماهه دوم بارداری شده است(P=0/001). یافته ها در گروه کنترل افزایش معنادار (P=0/023) شدت کمردرد را نشان داد.
بحث و نتیجه گیری
بنابراین، برنامه ژیمناستیک در آب می تواند توسط متخصصین برای کاهش شدت کمردرد و افزایش سطح سلامت عمومی زنان باردار به عنوان روشی غیر تهاجمی در دوران بارداری توصیه گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
279 -286
لینک کوتاه:
magiran.com/p1867798 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.