مصرف فرآورده های خونی در زنان بستری در بیمارستان آموزشی زنان و زایمان رشت طی سالهای 1390 الی 1393

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف
با وجود آنکه مصرف فراورده های خونی در بیماران زنان و مامایی حیات بخش است، استفاده غیرمنطقی از آن هزینه بر بوده و می تواند طیفی از عوارض ناخواسته را به دنبال داشته باشد. هدف این مطالعه، بررسی مقدار مصرف فرآورده های خونی در بیماران زنان و مامایی و ارزیابی مقدار درخواست و مصرف سلول قرمز خونی می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی و گذشته نگر، از ابتدای فروردین 1390 تا ابتدای فروردین 1393، وضعیت مصرف فرآورده های خونی در 1214 زن بستری در بیمارستان آموزشی زنان و زایمان الزهرا (س) رشت تحت بررسی قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده شامل مشخصات زمینه ای زنان، علت بستری، هموگلوبین و هماتوکریت پیش از تزریق خون و نوع و تعداد فرآورده خونی تزریق شده با نرم افزار SPSS نسخه19 تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها
از مجموع 10824 واحد سلول قرمز خونی درخواست و کراس مچ شده، تنها 2804 واحد آن (26%) به بیماران تزریق گردید. نسبت کراس مچ به تزریق سلول قرمز خونی، 9/3 بوده و میانگین هموگلوبین و هماتوکریت پیش از دریافت سلول قرمز خونی در بیماران به ترتیب G/DL 7/1 ± 3/8 و % 8/4 ± 4/27 گزارش شد. 25 درصد بیماران تنها یک واحد سلول قرمز خونی دریافت نمودند.
نتیجه گیری
با توجه به بالا بودن نسبت کراس مچ به تزریق خون و شاخص های خونی تزریق سلول قرمز خونی، به نظر می رسد که درخواست و مصرف فرآورده های خونی بیش از مقدار لازم انجام گرفته و بررسی دقیق تر علل آن جهت ارائه راهکارهای بالینی مناسب ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 62
لینک کوتاه:
magiran.com/p1868240 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!