بررسی پیاده سازی CRM در کتابخانه های عمومی شهر تهران (سال 1395)

پیام:
چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های عمومی شهر تهران است.
این پژوهش به روش توصیفی پیمایشی انجام شد و نظرات 158 کتابدار و کارمند شاغل در کتابخانه های عمومی شهر تهران با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته CRM براساس ابعاد مدل اوکر و موامبی که شامل سه مولفه (اجتماعی، فناوری و فکری) و 15 سوال بود پیمایش شده و برای تحلیلی داده ها و انجام آزمونهای آماری از نرم افزار اس پی اس اس 24 و لیزرل 8. 8 استفاده شده است.
با توجه به نتایج جداول نشان داده اند که میانگین نمرات افراد در مورد CRM برابر با 3. 5532 با انحراف معیار 0. 6618 می باشد و مقدار آماره تی برابر با 10. 505 و در سطح 0. 05 معنادار می باشد و با توجه به این موضوع که حد پایین و بالای اختلاف میانگین محاسبه شده هر دو مثبت می باشد به این نتیجه می رسیم که میانگین CRM بیشتر از عدد 3 (حد وسط طیف لیکرت 5 گزینه ای) بوده و در سطح مطلوبی قرار داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
40 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1870115 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!