عوامل موثر برموفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

پیام:
چکیده:
این پژوهش با هدف شناسایی و سنجش عوامل موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی انجام شد.
پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بود. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بودکه روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش تعداد380نفراز کارکنان کتابخانه های آستان قدس رضوی بودند که تعداد 153نفراز آنها به روش تصادفی انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش و انجام تحلیل های آماری از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی (با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) )و نرم افزارهای spssو Amos استفاده شد.
نتایج حاصل از ادبیات پژوهش؛ شش عامل فناوری، ساختار سازمانی، کارکنان و نیروی انسانی، تمرکز بر مشتریان، رویکرد اجرای فرایندو رهبری مدیریت ارتباط با مشتری را به عنوان عوامل اثر گذار بر مدیریت ارتباط با مشتری معرفی کرد. آزمون فرضیه ها نشان دادکه مهم ترین عامل در مدیریت ارتباط با مشتری، فناوری با مقدار بار عاملی87درصد است که دلیل احتمالی آن را می توان در وابستگی سازمان کتابخانه های آستان قدس به فناوری اطلاعات دانست. همچنین، نتایج نشان داد؛ سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی از نظر وضعیت آمادگی اجرای ارتباط با مشتری در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -110
لینک کوتاه:
magiran.com/p1870119 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!