اثر ضد میکروبی و ترکیبات شیمیایی گیاه مرزه بختیاری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
امروزه آلودگی محیط زیست و تجمع مواد سمی در آن یکی از مسئله های بسیار خطرناک برای سلامتی بشر و موجودات زنده میباشد. همینطور پدیده مقاوت به آنتی بیوتیک ها و پیدایش سویه های مقاوم یکی از مشکلاتی است که کشاورزان با آن روبرو می باشند. استفاده از ترکیبات طبیعی یکی از راهکارهای موثر برای این مشکلات میباشد. در این تحقیق اثر ضد میکروبی اسانس وعصاره گیاه Satureja bachtiarica به روش انتشار دیسک روی پاتوژن های Pseudomonas syringae pv. Syringae، Rhizobium radiobacter ، Ralstonia solanacearum ، Xanthomonas axonopodis pv. citri، Bacillis subtilis، Pectobacterium cartovorum، Pectobacterium atrosepticum. مورد مطالعه قرار گرفت.همچنین جت محاسبه حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و حداقل غلظت گشندگی (MBC) از روش میکروبراث دایلوشن استفاده گردید. براساس نتایج حاصله بهترین غلظت بازدارندگی و کشندگی اسانس و عصاره این گیاه روی باکتری Bacillus subtillisمیباشد.همچنین ترکیبات شیمیایی اسانس و عصاره این گیاه به ترتیب با روش های GC-MS وHPLC جداسازی گردید. مهمترین ترکیبات شیمیایی اسانس شامل: Carvacrol 53.94، γ- terpinene13،08، Tymole11.16، P-symene 6.54، E- caryophylene2.16، Bornole1.2، Linalool2.49، α- terpnene. و مهمترین ترکیبات شیمیایی عصاره شامل: Carcacrol (461.48mlgr/lit)، Quercetin (75.80mlgr/lit) Eugenol (60.61mlgr/lit) Hesperetin (24.29mlgr/lit)، Hesperedin(13.75mlgr/lit)، Rutin (13.23mlgr/lit)، Catechin (9.721mlgr/lit)، Vanillin(1.01mlgr/lit)، Caffeic acid (0.0812ml gr/lit)، P-coumaric acid(2mlgr/lit)، میباشد. به طور کلی اسانس گیاه Satureja bachtiarica خاصیت آنتی میکروبی مناسبی روی تمامی میکرو ارگانیسم ها دارا میباشد. اگرچه عصاره این گیاه تنها روی پاتوژن هایXanthomonas axonopodis pv. citri، Bacillis subtilis ، Ralstonia solanacearum، Pseudomonas syringae pv.syringae اثر ضد میکروبی نشان داده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
85 تا 106
لینک کوتاه:
magiran.com/p1870990 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!