بررسی اثر روش های خاک ورزی بر بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی سه رقم پنبه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
با توجه به کاهش سطح زیر کشت پنبه به دلیل با صرفه نبودن تولید آن، کشت این محصول به کشت پس از محصولات پائیزه (کشت دوم) سوق داده می شود. برای کاهش زمان آماده سازی زمین و همچنین کاهش هزینه تولید، کشت پنبه به صورت بدون خاک ورزی توصیه می گردد. اما این روش مدیریتی سبب گسترش برخی بیماری های گیاهی می شود. بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی با عامل قارچی Verticillium dahliae یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده کاشت ارقام پر محصول و حساس به این بیماری می باشد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر روش بدون خاک ورزی در بیماری پژمردگی ورتیسیلیوم پنبه در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و با آلودگی طبیعی به قارچ ورتیسیلیوم طی سه سال انجام شد. سطوح فاکتور اصلی شامل تیمارهای خاک ورزی (شخم ودیسک (متداول)، چیزل+دیسک، دیسک و بدون خاک ورزی) و سطوح فرعی شامل سه رقم شیریان، ارمغان وT3 بود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اعمال روش های مختلف خاک ورزی اثر معنی داری بر شاخص بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی نداشت. با توجه به نتایج سه ساله این تحقیق، می توان در کشت بدون خاک ورزی پس از برداشت محصول گندم، رقم T3 پنبه که نسبتا زودرس و متحمل به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی و با عملکرد خوب است را توصیه نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1870993 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!