تاثیر مصرف انرژی بادی بر رشد اقتصادی و انتشار CO2

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
این مطالعه تاثیر مصرف انرژی بادی را بر رشد GDP و انتشار CO2 در 14 کشور منتخب آسیایی مصرف کننده انرژی بادی بررسی می کند. داده های پانل مورد استفاده برای دوره (2013-2005) می باشد. در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از آزمون علیت گرنجر پنلی رابطه کوتاه مدت، میان متغیرها بررسی شده و با استفاده از مدل تصحیح خطا ECM، وجود روابط بلندمدت بررسی گردد و با استفاده از شیوه FMOLS ضرایب متغیرهای مدل برآورد شود. نتایج مطالعه حاکی از آن است که وجود روابط بلندمدت در هر دو مدل تایید می شود. از این رو، انرژی بادی اثر مثبت طولانی مدت بر رشد اقتصادی دارد در حالی که هیچ اثری بر انتشارCO2 ندارد. نتایج آزمون علیت گرنجر پنلی حاکی از آن است که در مدل CO2 رابطه علیت کوتاه مدت دو طرفه بین انتشارCO2 و رشد اقتصادی و همچنین بین انتشار CO2 و جمعیت شهرنشینی وجود دارد. یک ارتباط یک طرفه از GDP به جمعیت شهرنشینی نیز وجود دارد
زبان:
فارسی
صفحات:
229 تا 253
لینک کوتاه:
magiran.com/p1871114 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!