مقایسه تاثیر دو الگوی فعالیت ورزشی ساده (رکاب زدن) و پیچیده (ایروبیک) بر مقادیر عامل رشد عصبی مشتق از مغز و عملکرد شناختی دختران نوجوان

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر، مقایسه تاثیر دو الگوی فعالیت ورزشی (ساده و پیچیده) بر مقادیر سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز (BDNF) و عملکرد شناختی دختران نوجوان بود. بدین منظور، نه آزمودنی (با میانگین سنی 9/0±3/17 سال و شاخص توده بدنی 02/3±4/22 کیلوگرم بر متر مربع) به فاصله یک هفته، دو فعالیت ورزشی پیچیده (ایروبیک) و ساده (رکاب زدن)، با شدت متوسط 50 تا 60 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی را انجام دادند. فعالیت ورزشی به مدت 30 دقیقه در سه نوبت 10 دقیقه ای با فواصل استراحت دو دقیقه انجام گرفت. قبل و پس از فعالیت ورزشی به منظور سنجش BDNF از آزمودنی ها نمونه خون گرفته شد و برای ارزیابی عملکرد شناختی، آزمون های شناختی ارقام – نماد و رنگ - واژه استروپ توسط آزمودنی ها کامل شد. برای ارزیابی داده ها از آزمون آماری t همبسته استفاده شد (05/0>P). بر مبنای یافته های به دست آمده، تفاوت معناداری در میزان سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز در مقایسه دو الگوی فعالیت ورزشی ساده و پیچیده یافت نشد (723/0=P). همچنین با توجه به نتایج آزمون شناختی رنگ – واژه استروپ، فعالیت ورزشی پیچیده نسبت به فعالیت ورزشی ساده بهبود معناداری در عملکرد شناختی را نشان داد (05/0 >P). به طورکلی به نظر می رسد، الگوی فعالیت ورزشی (ساده و پیچیده) در دختران نوجوان مشابه آنچه در این پژوهش استفاده شد، تاثیر معناداری بر پاسخ عامل رشد عصبی مشتق از مغز ندارد. با وجود این، فعالیت ورزشی پیچیده دست کم بر برخی از جنبه های عملکرد شناختی تاثیر معنادار مطلوب تری دارد و می تواند موجب بهبود عملکرد شناختی شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1871645 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.