ارزیابی تنوع آللی زیر واحدهای گلوتنین وزن مولکولی بالا با روش SDS-PAGE در ارقام و لاین های امید بخش گندم دیم

پیام:
چکیده:
به منظورارزیابی تنوع آللی زیرواحدهای گلوتنین در تخمین کیفیت نانوایی در ارقام و لاین های امید بخش گندم نان دیم، 29 ژنوتیپ گندم دیم، با روش SDS-PAGE مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس الگوی باندی پروتئین های گلوتنین در جایگاه ژنیGlu-A1، ژنوتیپ های Rasad ،Karim ،Sabalan ،Ohadi ، 3 ،4، 5، 8، 9، 10، 11، 14، 17، 19، 21، 22، 23و 24 آلل 1، در ژنوتیپ های 6، 7، 12، 13، 16، 20، Homa و Rijaw آلل *2 همچنین در ژنوتیپ های 16، 18 و Azar2 آلل نول مشاهده شد. در جایگاه GLU-B1 ژنوتیپ های Ohadi ،Rijaw ، 5، 9، 13، 16، و 21 آلل 9+7، در ژنوتیپ های Azar2 ،Homa ،Karim ،Rasad ، 7، 8، 10، 12، 19، 20، 21 آلل 8+7، در ژنوتیپ های Sabalan، 3، 4، 6، 11، 18و24 آلل 18+17 و در ژنوتیپهای، 14، 15، 17 و 23 آلل 16+13 شناسایی شد. در جایگاه GLU-D1 ژنوتیپ های Ohadi ،Rijaw ، Karim ، 5، 9، 11، 13، 14، 15، 22 و 23 آلل 10+5 و در ژنوتیپ های Azar2 ،Sabalan ،Rasad ، 3، 4، 6، 7، 8، 10، 12، 16، 17، 18، 19، 20، 21 و24 آلل 12+2 مشاهده شد. همبستگی بین صفت درصد پروتئین دانه با عدد زلنی مثبت و معنی دار و همبستگی درصد پروتئین دانه با میزان نشاسته منفی و معنی داری بود. براساس تجزیه به عامل ها دو عامل اول 8/72 درصد تغییرات را توجیه کردند. بر اساس نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام، ارتباط بین آلل نول و سختی دانه و همچنین ارتباط بین آلل 9+7 و صفت عدد زلنی معنی دار بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
221 -232
لینک کوتاه:
magiran.com/p1873059 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.