نیازسنجی آموزشی پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

پیام:
چکیده:
شناسایی نیازهای آموزشی جامعه پزشکی و جلب مشارکت آنان باعث افزایش کارایی و ارتقای سطح کیفی دانش پزشکی در جامعه خواهد شد. لذا این مطالعه جهت تعیین نیازهای آموزشی پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1394 انجام گرفت. این پژوهش یک مطالعه توصیفی –تحلیلی بود که 156 پزشک عمومی از بین 175 پزشک عمومی شاغل در دانشگاه به روش سرشماری وکاملا داوطلبانه مورد بررسی قرار گرفتند. پس از جمع آوری داده ها به وسیله پرسشنامه که روایی و پایایی آن نیز سنجیده شده بود، داده ها با استفاده از نرم افزار 16 SPSS و شاخص های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار تحلیلی (آزمون تی، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی) تجزیه و تحلیل شد. در این مطالعه 1/55 درصد افراد زن بودند. میانگین سنی افراد 04/11±79/35 و میانگین سابقه کار 47/6± 75/7 بود. اولویت بندی نیازهای آموزشی پزشکان عمومی نشان داد که حیطه مدیریت شبکه با 28/3 امتیاز اولویت اول، حیطه آموزش و ارتقای سلامت با 01/3 امتیاز اولویت دوم، حیطه بیماری های واگیر با 55/3 امتیاز اولویت سوم و حیطه های درمان، بیماری های غیر واگیر، سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، بهبود تغذیه، حیطه بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، سلامت دهان و دندان و سلامت روانی، اجتماعی در اولویت های چهارم تا هشتم قرار گرفتند. پزشکان در حیطه بیماری های غیر واگیر نیاز بیشتر و در حیطه بهداشت دهان و دندان نیاز کمتری جهت آموزش احساس نمودند که می توان با ارائه این نتایج به مسوولان مربوطه خصوصا واحد آموزش مداوم دانشگاه، برنامه ریزی لازم جهت آموزش مناسب پزشکان بر اساس وظایف شغلی صورت گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
251
لینک کوتاه:
magiran.com/p1873651 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.