بررسی نقش عوامل مدیریتی_مالی بر کاهش پرداختی بیماران در نظام تحول سلامت در بیمارستانهای شهرستان اهواز

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل مدیریتی_ مالی بر کاهش پرداختی بیماران در نظام تحول سلامت 5 بیمارستان دولتی شهرستان اهواز انجام گرفت. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ﮐ ﺎ رﮐ ﻨ ﺎ ن بیمارستان های شهرستان اهواز در ﺳ ﺎ ل 1394 می باشد. نمونه این پژوهش را تعداد 220 نفر تشکیل دادند که از این میان، 170 پرسشنامه به طور کامل ارجاع داده شد. نمونه پژوهش حاضر با روش تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مصاحبه و سپس بر اساس نتایج مصاحبه، پرسشنامه ی محقق ساخته عوامل موثر برکاهش پرداختی بیماران در نظام تحول سلامت بیمارستان های شهرستان اهواز بود. طرح پژوهش حاضر، همبستگی از نوع تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس بود. با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی (EFA) و تحلیل عامل تاییدی (CFA) 34 ماده شناسایی و در 4 عامل شامل عوامل مربوط به استفاده کنندگان از طرح تحول (بیماران) ، عوامل مالی، عوامل اجرایی و عوامل مدیریتی قرار گرفتند که به عنوان عوامل موثر برکاهش پرداختی بیماران در نظام تحول سلامت بیمارستان های شهرستان اهواز شناسایی شدند. سطح معناداری قابل قبول نیز برابر 05/0 در نظر گرفته شد.
با توجه به نتایج به دست آمده، مهمترین عامل در بین عوامل موثر طرح کاربران (بیماران) ، این طرح محسوب می شود. لذا رضایت سنجی استفاده کنندگان طرح به طور مرتب باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین برای بهبود اجرای طرح تحول باید عوامل مالی، اجرایی و مدیریتی مورد توجه ویژه قرار گیرند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
275
لینک کوتاه:
magiran.com/p1873653 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.