بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی درباره وضعیت موجود و مطلوب مشاوره و راهنمایی تحصیلی: 1392

پیام:
چکیده:
مشاوره و راهنمایی دانشجویان، یکی از مهم ترین راهبردهای غلبه بر مشکلات تحصیلی دانشجویان می باشد. همچنین رضایت دانشجویان از نحوه ی راهنمایی و مشاوره تحصیلی موجب افزایش بازدهی و کارآمدی نظام آموزشی و کاهش افت تحصیلی دانشجویان می گردد. هدف از این مطالعه بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی درباره راهنمایی و مشاوره تحصیلی بود. در این مطالعه مقطعی، جامعه پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1392 بود که تعداد 280 نفر بر اساس جدول مورگان انتخاب و توسط پرسشنامه ای سه قسمتی که روایی و پایایی (آلفای کرونباخ 94/0 درصد) آن در مطالعه دیگر سنجیده شده بود، مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای دو، آنالیز واریانس یک-طرفه و رگرسیون خطی چندگانه به وسیله نرم افزار 17SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از بین نمونه های مورد مطالعه 8/65 درصد زن، 0/90 درصد مجرد و 7/50 درصد خوابگاهی بودند. میزان رضایت دانشجویان از وضعیت راهنمایی و مشاوره تحصیلی، در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر و در دانشجویان غیر خوابگاهی بیشتر از دانشجویان خوابگاهی بود. میانگین نمره رضایت مندی دانشجویان از وضعیت موجود و مطلوب مشاوره و راهنمایی تحصیلی در دانشگاه به ترتیب 17/1±83/53 و 2/2±2/65 بود. بین میانگین نظرات دانشجویان در مورد وضعیت موجود، با متغیرهای رشته تحصیلی، تاهل و جنسیت و بین میانگین نظرات دانشجویان در مورد وضعیت مطلوب راهنمایی و مشاوره تحصیلی با وضعیت تاهل و خوابگاهی بودن تفاوت معنادار آماری وجود داشت (05/0p<). رضایت دانشجویان از وضعیت موجود مشاوره و راهنمایی تحصیلی در دانشگاه در حد متوسط بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
310
لینک کوتاه:
magiran.com/p1873657 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.