ارتباط ادراک از محیط یادگیری بالینی و هوش هیجانی در دانشجویان علوم پزشکی جیرفت

پیام:
چکیده:
هوش هیجانی مجموعه ای از توانایی های شناختی و هیجانی است که به فرد کمک می کند تا با برقراری توازن میان افکار و هیجان های خود، تصمیم گیری های عاقلانه و رفتاری مسوولانه داشته باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط بین ادراک از محیط یادگیری بالینی دانشجویان با هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در سال 1393 می باشد. این مطالعه یک پژوهش مقطعی است که بر روی دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت انجام شد. ابزار پژوهش شامل؛ چک لیست مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه هوش هیجانی برادبری- گریوز و پرسشنامه پژوهشگر ساخته درک محیط یادگیری بالینی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 17 spss انجام شد. برای رسیدن به اهداف مطالعه از آزمونهای تی تست، آزمون آنووا و برای تعیین ارتباط بین درک محیط یادگیری بالینی و هوش هیجانی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معناداری 05/0 در نظر گرفته شد. میانگین سنی دانشجویان 13/2 98/20 بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میانگین نمره درک محیط یادگیری بالینی و هوش هیجانی به ترتیب 66/37 0/2 و 98/15±12/89 بود. آزمون آماری پیرسون ارتباط معناداری بین هوش هیجانی و درک محیط یادگیری نشان داد (367/0=r، 001/0>p). نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ارتباط معناداری بین هوش هیجانی و درک محیط یادگیری بالینی وجود دارد. داشتن محیط مناسب می تواند نقش مهمی در تقویت هوش هیجانی و مهارت های اجتماعی ایفا کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
325
لینک کوتاه:
magiran.com/p1873659 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.