رابطه جو دانشگاه با سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت دانشجویان تحصیلات تکمیلی

پیام:
چکیده:
سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت دو مقوله بسیار مهم در دوران تحصیلی است، که می توانند تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله جو دانشگاه قرار بگیرند. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه ی بین جو دانشگاه با سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و روش جمع آوری داده ها شامل بررسی پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در اردیبهشت 1395 بوده که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای در دسترس تعداد 323 نفر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش از پرسشنامه جو دانشگاه (نوروزی و همکاران) با ضریب آلفا 83/0، پرسشنامه سرزندگی تحصیلی (دهقانی زاده و حسین چاری) با ضریب آلفا 81/0، پرسشنامه اهداف پیشرفت (الیوت و مورایاما) با ضریب آلفا 88/0 استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه همزمان با کمک نرم افزارspss21 استفاده شد. یافته ها نشان داد که مقدار ضریب همبستگی جو دانشگاه با سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت به ترتیب 739/0 و 71/0 بود (01/0p<). بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که جو دانشگاه می تواند سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت دانشجویان را تحت تاثیر خود قرار دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
345
لینک کوتاه:
magiran.com/p1873661 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.