بررسی موتاسیون در ژن gyrAدر سویه های بالینی اشریشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه جدا شده ازبیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان ساری

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
افزایش تعداد مقاومت به کوئینولون ها در باکتری های اشرشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه های جدا شده از ساری، مشکلات فراوانی را در درمان ایجاد نموده است. موتاسیون در ژن gyrA منجر به تغییر اسیدهای آمینه و مقاومت به فلئوروکینولون ها در باکتری های اشرشیاکلی و کلبسیلا پنومونیه می باشد. هدف ما از این مطالعه، تشخیص جهش های قابل توجه از ایزوله های جدا شده به روش SSCP PCR می باشد.
مواد و روش ها
ایزوله های جدا شده جمع آوری و تست حساسیت آنتی بیوتیکی )سیپروفلوکساسین، نالیدیکسیک اسید) معمول به روش دیسک دیفیوژن آگار انجام شد. مقاومت فلوروکینولون با استفاده از آزمون MIC به روش E-test تایید شد. از روش SSCP PCR برای تشخیص جهش در ژن ser83-asp87) gyrA( استفاده شد. نتایج به دست آمده از روش SSCP PCR برای تایید به طور راندوم، تعیین توالی گردید.
یافته ها
از 103 ایزوله جدا شده، 65 نمونه (2/63 درصد) اشرشیاکلی و 38 نمونه (8/36 درصد) کلبسیلا پنومونیه بودند. ایزوله های جدا شده با روش SSCP PCR بررسی شدند. در همه ی نمونه های اشرشیاکلی مقاوم به سیپروفلوکساسین، حداقل یک موتاسیون مشاهده گردید. هم چنین در همه نمونه های کلبسیلای مقاوم به سیپروفلوکساسین، حداقل یک موتاسیون و در 14 نمونه در هر 2 نقطه موتاسیون مشاهده گردید، در حالی که در 5 نمونه حساس به سیپروفلوکساسین هیچ موتاسیونی دیده نشد.
استنتاج: نتایج نشان داد که جهش در gyrA ارتباط نزدیکی با مقاومت کینولون ها دارد. افزایش شیوع مقاومت کینولون ها در میان باکتری E.coli و K.penumune جدا شده، نشان دهنده نیاز به برنامه های کنترل عفونت می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1874035 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.