تاثیر بولوس متناوب محلول نرمال سالین در حین همودیالیز بر کفایت دیالیز

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
استفاده از روش های کاربردی و غیر تهاجمی به منظور ارتقاء کفایت دیالیز می تواند باعث افزایش کیفیت زندگی و کاهش مرگ و میر بیماران تحت همودیالیز شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر بولوس متناوب نرمال سالین بر کفایت همودیالیز انجام شد.
مواد و روش ها
در این کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار با طرح متقاطع، 51 بیمار واجد شرایط ورود، انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه تخصیص داده شدند. قبل از مداخله، کفایت دیالیز و ضریب پاکسازی اوره آخرین جلسه همودیالیز بیماران اندازه گیری و ثبت شد. سپس طی دو جلسه متوالی، بیماران گروه مداخله، هر یک ساعت، در سه نوبت، هر بار 100 میلی لیتر نرمال سالین به صورت بولوس دریافت کردند، در حالی که بیماران گروه کنترل به روش متداول تحت همودیالیز قرار گرفتند. سپس تمامی بیماران در سه جلسه بعدی به روش متداول دیالیز و پس از تعویض گروه ها، تمام مراحل فوق تکرار شد.
یافته ها
قبل از شروع مداخله دو گروه از نظر سن، جنس، مدت دیالیز، روش دستیابی به عروق و کفایت دیالیز تفاوت آماری معنی داری نداشتند (05/0 p)، در حالی که میانگین پارامترهای فوق در گروه کنترل کاهش یافته بود. علاوه بر این، یافته ها بیانگر تفاوت آماری معنی دار در میانگین تغییرات Kt/V و ضریب پاکسازی اوره در دو گروه مداخله و کنترل بود (01/0 >p).
استنتاج: طبق یافته های مطالعه حاضر، بولوس متناوب نرمال سالین در حین همودیالیز باعث بهبود کفایت دیالیز بیماران می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1874037 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.