اثرات رژیم کم فروکتوز بر روی کنترل گلیسمی، در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
دیابت از بیماری های مزمن و شایع در جهان است که میزان شیوع و بروز این بیماری در اکثر جوامع و هم چنین ایران رو به افزایش است. پژوهش های جدید نشان می دهد شکر افزوده، به ویژه فروکتوز، محرک اصلی دیابت و پیش دیابت حتی قوی تر از بقیه کربوهیدرات ها می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات رژیم کم فروکتوز بر کنترل گلیسمی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 انجام گرفته است.
مواد و روش ها
این کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی 40 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو (70-40 ساله) مراجعه کننده به انجمن دیابت قزوین انجام گردیده است. افراد تحت مداخله و شاهد به ترتیب به مدت هشت هفته، رژیم کم فروکتوز با حداکثر 12 گرم فروکتوز در روز و یا رژیم عادی دیابتی را رعایت نمودند. در ابتدای مطالعه و در انتها هفته هشتم، شاخص های آنتروپومتری، قند خون ناشتا، سطح انسولین، HOMA-IR و HbA1c آن ها اندازه گیری شد.
یافته ها
میانگین سن و طول مدت ابتلا به دیابت در بیماران شرکت کننده در مطالعه به ترتیب 5/7±53 و 2±8 سال بود. در ابتدای مطالعه دو گروه مورد مطالعه از نظر توزیع متغیرهای کیفی (جنس، استعمال سیگار، داروهای مورد استفاده) و کمی (سن، طول مدت ابتلا به دیابت و نمایه توده بدنی) تفاوت آماری معنی داری با یکدیگر نداشتند. در این مطالعه شاخص های آنتروپومتری بهبود پیدا کرد اما تغییرات حاصله معنی دار نبود. قند خون ناشتا در انتهای مطالعه در مقایسه با ابتدای مطالعه در هر دو گروه کاهش یافت، اما تفاوت بین دو گروه در انتهای مطالعه معنی دار نبود (143/0p=). میانگین تغییرات HbA1c در پایان مطالعه در گروه مداخله بیش تر از گروه شاهد بود و این تفاوت به شکل حاشیه ای معنی دار بود (05/0=p) و در سایر فاکتورهای گلایسمی تغییرات معنی داری مشاهده نشد
استنتاج: به نظر می رسد با محدودیت در مصرف فروکتوز بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، کنترل گلیسمی بهتری داشته باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1874038 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.