مقایسه اثرسوزن خشک و شوک درمانی خارج بدن در درمان فاشئیت پلانتار

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
فاشئیت پلانتار شایع ترین علت درد ناحیه کف پا است. هدف این مطالعه، مقایسه میزان بهبود درد و عملکرد بیماران درمان شده با شوک درمانی خارج بدن ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy) و سوزن خشک درمانی بوده است.
مواد و روش ها
در این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهد دار 72 بیمار با تشخیص فاشئیت پلانتار وارد مطالعه شده و به طور تصادفی به دو گروه درمانی تقسیم شدند. بیماران گروه اول تحت درمان با ESWT و گروه دوم تحت درمان با سوزن خشک قرار گرفتند. متغیرهای عملکرد بر اساس FFI (Foot Function Index) و درد بر اساس VAS (Visuali Analogue Scale) قبل درمان، 4 هفته پس از درمان و 8 هفته پس از درمان ارزیابی و با استفاده از روش آنالیز واریانس با اندازه های تکراری و توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد مقایسه و تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
در مطالعه حاضر 72 بیمار با میانگین سنی 4/9 ± 1/44 سال که اغلب زن (54 نفر) بودند مورد بررسی قرار گرفتند. هردوی روش های ESWT و سوزن خشک درمانی در 4 هفته و 8 هفته پس از درمان، هم شاخص درد اندازه گیری به روش VAS و هم نمره FFI بیمار را نسبت به قبل از درمان به طور معنی داری کاهش دادند. تفاوت معنی دار آماری بین دو گروه در 4 هفته پس از درمان بین معیارهای مذکور یافت نگردید (668/0 p= و 626/0 p= به ترتیب). بااین حال در 8 هفته پس از درمان، میزان کاهش درد و FFI در گروه درمان شده با سوزن خشک به طور معنی داری بیش تر بود (011/0 p= و 013/0 p=به ترتیب).
استنتاج: هردوی روش های سوزن خشک و ESWTدر درمان فاشئیت پلانتار موثر هستند، هرچند که نتایج مطالعه حاضراثربخشی بهتر درمان با سوزن خشک را در 8 هفته پس از درمان نشان می دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p1874040 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!