ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه اجتناب و همجوشی برای نوجوانان (AFQ-Y8)

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
اجتناب و همجوشی شناختی دو مولفه تشکیل دهنده انعطاف ناپذیری روانشناختی و از مفاهیم اصلی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) هستند. هدف از این مطالعه بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه اجتناب و همجوشی- نسخه نوجوانان (AFQ-Y8) بود.
مواد و روش ها
این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است. نمونه مورد مطالعه شامل 300 دانش آموز شهر کاشان بود که به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه اجتناب و همجوشی- نسخه نوجوانان (AFQ-Y8) و مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان (RCMAS) بود. ساختار عاملی پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین اعتبار همگرا با پرسشنامه RCMAS و پایایی بازآزمائی و همسانی درونی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
نتایج حاصل از تحلیل عامل اکتشافی، حاکی از وجود یک عامل به نام «انعطاف ناپذیری روانشناختی» در این پرسشنامه بود. تحلیل عامل تاییدی، الگوی یک عاملی این پرسشنامه را تایید کرد (07/0 – 00/0(RMSEA 90% CI=. همچنین، اعتبار همگرای این پرسشنامه با RCMAS (001/0>p، 60/0=r) مطلوب و همسانی درونی و پایایی بازآزمایی (به فاصله چهار هفته) به ترتیب 71/0 و 65/0 بود.
استنتاج: پرسشنامه اجتناب و همجوشی- نسخه نوجوان (AFQ-Y8) برای سنجش انعطاف ناپذیری روانشناختی نوجوانان ایرانی، ابزاری مناسب و دارای خصوصیات روانسنجی قابل قبول می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -101
لینک کوتاه:
magiran.com/p1874064 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.