تاثیر روغن های معدنی، صابون حشره کش (پالیزین®) و کلرپیریفوس روی سپردار شمشاد Unaspis euonymi Comstock (Hem.:Diaspididae) در شرایط صحرایی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اثر دو نوع روغن معدنی امولسیون شونده(EC)، و روغن امولسیون غلیظ (مایونز)هر کدام با دو غلظت 5/0 و 7/0 درصد، صابون حشره کش پالیزین® 5/2 در هزار، کلرپیریفوس 5/1 در هزار، کلرپیریفوس 5/1 در هزار + روغن EC 5/0 درصد، کلرپیریفوس 5/1 در هزار + روغن مایونز 5/0 درصد و آب (شاهد) روی سپردار Unaspis euonymi از آفات مهم درختچه شمشاد بررسی شد. از هر تیمار6 شاخه به طور تصادفی در فواصل زمانی یک روز قبل، 3، 7، 14و 21 روز بعد از محلول پاشی نمونه برداری وتعداد حشرات زنده روی 2 سانتی متر از قسمت بالایی شاخه و 2 سانتی متر مربع از قسمت میانی سطح زیرین دو برگ شمارش شد. میانگین داده های خام با استفاده از فرمول هندرسون- تیلتون به درصد تلفات تبدیل و مقایسه میانگین ها با آزمون توکی در سطح 5 درصد صورت گرفت. در سال 1395، روغن EC 7/0 درصد با میانگین تلفات 9/67% در سه روز پس از محلول پاشی و کلرپیریفوس 5/1 در هزار + روغن EC 5/0 درصد با میانگین تلفات 3/78%، 1/69% و 52% به ترتیب در 7، 14 و 21 روز پس از محلول پاشی برگ، کارایی بیشتری نشان دادند. روی شاخه، کلرپیریفوس 5/1 در هزار + روغن EC 5/0 نسبت به سایر ترکیبات آزمایش شده در تمام روزهای نمونه برداری پس از تیمار درصد تلفات بالاتری ایجاد کرد. در سال 1396محلول پاشی برگ باکلرپیریفوس +روغن EC 5/0 درصد،حداکثر کارایی را در کنترل سپردار شمشاد نشان داد. کلرپیریفوس+ روغن مایونز 5/0 درصد در سه روز پس از محلول پاشی شاخه با 7/55 درصد تلفات و کلرپیریفوس 5/1 در هزار + روغن EC 5/0 درصد در 7، 14 و 21 روز بعد به ترتیب با 7/69، 2/79 و 4/80 درصد تلفات نسبت به سایر تیمارها موثرتر بودند. نتایج نشان داد که کلرپیریفوس در تلفیق با روغن می تواند در برنامه های کنترل سپردار U. euonymi مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1875551 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!