بررسی رابطه بین کیفیت وب سایت و تحریک پذیری مصرف کننده با تمایل به خرید ناگهانی در محیط اینترنت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
توسعه اینترنت تاثیر شدیدی بر محیط بازاریابی در سطح جهان داشته است. گسترش پذیرش اینترنت و رشد سریع کانال های خرده فروشی اینترنتی، مصرف کنندگان را با انبوه محرک هایی مواجه ساخته است که تمایل به خرید آنلاین را در آنان افزایش می هد. ظهور اینترنت به عنوان یک کانال خرید جایگزین، به مصرف کنندگان اجازه می دهد تا با فراغت خاطر به امر خرید بپردازند. همین موضوع سبب پیدایش فرصت های جدیدی برای خرید ناگهانی در محیط اینترنت شده است. علیرغم رشد قابل ملاحظه خریدهای اینترنتی و فراگیری هر چه بیشتر رفتار خرید ناگهانی، هیچ پژوهش قابل ملاحظه ای در زمینه بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید ناگهانی مصرف کنندگان ایرانی در محیط اینترنت انجام نشده است. در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر تمایل به خرید ناگهانی آنلاین در بین کاربران وب سایت خرید گروهی تخفیفان پرداختیم. نتایج تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از پرسشنامه و سنجش مدل تحقیق با استفاده از نرم افزار لیزرل نشان دادند که تحریک پذیری مصرف کننده و کیفیت وب سایت رابطه ای مثبت با تمایل به خرید ناگهانی آنلاین دارند. رابطه مثبت میان کیفیت وب سایت و تحریک پذیری مصرف کننده تایید نشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 17
لینک کوتاه:
magiran.com/p1875569 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!