تاثیر مقادیر مختلف عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس بر فراسنجه های خونی ماهیان آمور (Ctenopharyngodon idella) آلوده شده به باکتری آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila)

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیرات عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس بر فراسنجه های خونی در ماهیان مبتلا شده به (Aeromonas hydrophila) بوده است. ایجاد آلودگی تجربی ماهیان آمور با باکتری آئروموناس هیدروفیلا با تراکم های 106× 5/1 ، 107× 5/1 ، 108× 5/1 و 109× 2/1 (cfu/ml) به محوطه صفاقی ماهیان انجام شد که نتایج نشان دهنده ایجاد بیماری در تراکم 108× 5/1 و 109× 2/1 (cfu/ml) باکتری بوده است. تاثیر عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس در غلظت های تیماری 250، 410، 580 و 750 (ppm) به صورت حمام کوتاه مدت (به مدت 60دقیقه) بر بچه ماهیان آمور (با میانگین وزنی 25 گرم) طی مدت 10روز با 3 تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی فراسنجه های خونی ماهیان مورد آزمایش که بر اساس آزمون تجزیه واریانس یکطرفه و آزمون دانکن انجام گرفت نشان داد که اختلاف معنی دار آماری در میزان گلبول های سفید، گلبول های قرمز، حجم متوسط گلبولی، غلظت متوسط هموگوبین در گلبول قرمز، غلظت متوسط هموگلوبین گلبول های قرمز، نوتروفیل، لینفوسیت خون ماهیان با تیمار شاهد حکایت دارد (P<0/05) ، بررسی نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس خصوصا در غلظت های پایین به دلیل عدم ایجاد تغییرات قابل توجه در فراسنجه های خونی می توانند به عنوان ترکیبات ضدمیکروبی در کنترل عوامل بیماریزا و درمان ماهی آمور مورد توجه قرار گیرند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
16 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p1876028 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!