تولید پپتید ضد میکروبی درماسپتین B1 نوترکیب در سیستم کشت ریشه های موئین توتون و زیست سنجی اثرات ضد باکتریایی

چکیده:
مقدمه
کشت ریشه های موئین راهکاری مناسب برای تولید پروتئین های نوترکیب در گیاهان است. پپتیدهای ضد میکروبی، بخش حیاتی و مهم از سیستم پاسخ ایمنی ذاتی همه موجودات زنده محسوب می شوند. فعالیت انتخابی دقیق و اثرات سمی محدود روی سلول های پستانداران، پپتیدهای ضد میکروبی را به کاندیداهای مناسبی برای جایگزینی آنتی بیوتیک ها در معضل مقاومت های دارویی بدل ساخته است. هدف از تحقیق حاضر، تولید پپتید ضد میکروبی نوترکیب درماسپتین B1 در ریشه های موئین گیاه توتون و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن بود.
مواد و روش ها
توالی کدکننده ی درماسپتین B1 در یک ناقل بیانی همسانه سازی شد و برای تولید ریشه های موئین توسط Agrobacterium rhizogenes به توتون منتقل گردید. با استفاده از تکنیک های PCR و RT-PCR، به ترتیب انتقال ترانس ژن و بیان آن در ریشه های موئین بررسی شد. فعالیت ضد باکتریایی این پروتئین نوترکیب علیه باکتری های Enterococcus faecium، Enterococcus faecalis و Escherichia coli در غلظت های مختلف پروتئین کل، مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها
حضور سامانه ژنی و بیان آن در ریشه های موئین تراریخت اثبات شد. نتایج آزمون ضد میکروبی نشان داد که غلظت های مختلف عصاره پروتئین کل دارای اثرات ضد میکروبی معنی داری (05/0P<) روی رشد هر دو گروه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی بود.
بحث و نتیجه گیری
پپتید درماسپتین فیوژن با موفقیت در ریشه های موئین تولید شد و فعالیت ضد باکتریایی آن اثبات گردید. این نتایج نشان می دهد پپتید نوترکیب دارای خواص درمانی در کنترل پاتوژن ها می باشد؛ بنابراین از ریشه های موئین می توان برای تولید و خالص سازی پروتئین های نوترکیب ارزشمند با کاربردهای دارویی استفاده کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -118
لینک کوتاه:
magiran.com/p1877412 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.