بررسی عوامل تاثیر گذار بر نگرش مصرف کنندگان کالا های ورزشی تقلبی

پیام:
چکیده:
هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل تاثیرگذار بر نگرش مصرف کنندگان کالا های ورزشی تقلبی بود. تحقیق حاضر به صورت توصیفی همبستگی بوده و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران بودند (N= 900). نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 270 نفر انتخاب شد؛ که 260 پرسشنامه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه چادری و همکاران (2014) بود؛ که روایی آن توسط 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن 82/0=? به دست آمد. داده های حاصل با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و آزمون های کلموگروف اسمیرونف، آزمون همبستگی و رگرسیون چند متغیره در سطح 05/0 انجام گرفت. یافته های تحقیق نشان داد، از بین متغیرهای تحقیق نگرش، آگاهی از ارزش محصول، موقعیت اجتماعی، قیمت، دسترسی آسان و تجربه گذشته؛ متغیر قیمت بیش ترین تاثیر را در مصرف کنندگان بر نگرش به خرید محصول تقلبی دارد. نتایج تحقیق نشان داد، محصولات تقلبی یک پدیده جهانی و چالش بزرگ بازاریابی است. تولید غیرمجاز محصولاتی که ویژگی های خاص آن مورد حمایت و تحت مالکیت معنوی است، تقلب محسوب می شود. محصولات تقلبی کپی های از محصول اصلی هستند با علامت تجاری مشابه، برچسب و بسته بندی مشابه اما با کیفیت پایین مواردی که در تولید آن بکار رفته است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
2
لینک کوتاه:
magiran.com/p1878198 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.