طراحی الگوی تغییر فرهنگ سازمانی با توجه به رویکرد توسعه اخلاق کار و شناسایی نقاط اهرمی آن به روش آمیخته در سازمان های دولتی (مورد مطالعه: استان گلستان)

نویسنده:
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی تغییر فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه اخلاق کار و شناسایی نقاط اهرمی آن در سازمان های دولتی انجام شد. روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شد. جامعه پژوهش بخشی کیفی خبرگان و صاحب نظران و بخش کمی 290 نفر مدیران و کارشناسان سازمان ها و دستگاه های دولتی استان گلستان بود. در بخش کیفی برای گردآوری داده ها، از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش گراندد تئوری و در بخش کمی از آمار توصیفی، تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته های بخش کیفی در قالب 8 مفهوم: رویکرد راهبردی به اصلاح اخلاق کار (مقوله راهبردی) ، مدیریت ارزش های سازمانی (مقوله مداخله گر) ، مدیریت عملکرد تغییرمدار (مقوله زمینه ای) ، رهبری تحول گرا (مقوله علی) ، کارکنان حامی تغییر (مقوله زمینه ای) ، مدیریت دانش و اطلاعات تغییر (مقوله راهبردی) ، سازماندهی متناسب با تغییر (مقوله راهبردی) و مقوله هشتم به عنوان پیامدها مقوله بندی و در قالب مدل پارادایمی تحقیق تدوین گردید. نتایج مدل ضریب تاثیر عامل های تغییر بر پیامدها حاکی از آن بود که رهبری تحول گرا (729/0) ، رویکردهای راهبردی (600/0) ، کارکنان حامی تغییر (618/0) ، مدیریت دانش و اطلاعات تغییر (730/0) بالاترین تاثیر را دارند. در نهایت از نتایج شاخص نیکویی برازش، امتیاز شاخص GOF مدل تحقیق، تقریبا 549/0 به دست آمد که بیانگر مطلوبیت قوی مدل است. بر اساس نتایج رتبه بندی و نمودار دوبعدی اهمیت مقوله ها، امکان شناسایی نقطه یا نقاط اهرمی میسر نگردید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1878444 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.