ارزیابی اثر خیسانیدن بذر با نانو کودها بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم در شرایط تنش شوری

پیام:
چکیده:

جوانه زنی و رشد گیاهچه برای استقرار گیاهان تحت تنش شوری اهمیت دارد از این رو شناخت ارقامی از گیاهان که جوانه زنی سریع و یکنواختی در شرایط شور دارند می تواند به استقرار اولیه و رشد گیاهچه کمک نماید. به منظور ارزیابی اثر خیسانیدن بذر با نانو کودها بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم در شرایط تنش شوری آزمایشی به صورت طرح فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار با چهار رقم گندم (چمران2، سیوند، پیشتاز و پارسی) در چهار سطح تنش شوری با نمک کلرید سدیم (Nacl) مرک آلمان در غلظت های مختلف (4، 6، 8 و 10 دسی زیمنس بر متر) و سه نوع کود نانو (فسفر، پتاس و نانو کود ریزمغذی ها) در شرایط کنترل شده انجام گرفت، نتایج نشان داد واکنش چهار رقم گندم نسبت به اعمال سطوح مختلف تنش شوری و انواع نانو کودها برای صفات مورد مطالعه (سرعت و درصد جوانه زنی، طول گیاهچه، وزن تر و خشک گیاهچه و شاخص بنیه بذر) معنی دار بود به نحوی که اثرات متقابل تیمارهای آزمایشی حاکی از برتری رقم پارسی و نانو کود فسفر در تنش شوری4 دسی زیمنس بر متر بود این در حالی است که برهمکنش رقم چمران2، نانو کود پتاس در تنش شوری 10 دسی زیمنس بر متر نیز کمترین مقدار را در بین تیمارها داشت. به نظر می رسد در غلظت های بالاتر نمک و با افزایش تنش شوری، حتی پرایمینگ انواع مختلف نانوکود نتوانسته صفات مورد بررسی را بهبود بخشد، اما در غلظت های کمتر نمک، تیمارهای نانو کودی تا حدودی اثر منفی نمک را تعدیل نموده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -10
لینک کوتاه:
magiran.com/p1878889 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.