بررسی امکان پیش‏بینی وضعیت ظاهر شدن و استقرار گیاهچه جو دیم در مزرعه با آزمون جوانه‏زنی استاندارد

پیام:
چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی توانایی آزمون جوانه ‏زنی استاندارد برای پیش ‏بینی وضعیت ظاهر شدن و استقرار گیاهچه بذر جو اجرا گردید. پژوهش حاضر در دانشگاه رازی در سال زراعی 93-1392 و در دو مرحله آزمایشگاه و مزرعه انجام شد. در آزمایشگاه، هشت توده بذر جو دیم در قالب طرح کاملا تصادفی در آزمون جوانه‏ زنی استاندارد مورد مقایسه قرار گرفتند و شاخص‌های مرتبط با بنیه بذر و گیاهچه اندازه‌گیری شدند. در مزرعه، این هشت توده بذر جو، در قالب طرح بلو‏ک‏‏ه ای کامل تصادفی کشت شدند و صفات‏ درصد و سرعت ظاهر شدن گیاهچه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج آزمون آزمایشگاهی نشان داد که توده‌های بذر از نظر صفات‏ درصد جوانه‌زنی نهایی، درصد گیاهچه‌ عادی، سرعت جوانه ‏زنی روزانه، طول ریشه‏چه، وزن خشک ریشه‏چه، وزن خشک ساقه ‏چه و شاخص بنیه گیاهچه تفاوت معنی‏ دار داشتند. تجزیه اورتوگونال داده ‏ها در آزمایشگاه و مزرعه حاکی از آن بود که خصوصیات جوانه‏زنی و قدرت بذر توده‌های بذر جدید برتر از توده‌های بذر قدیمی بود. در تجزیه همبستگی بین صفات اندازه ‏گیری شده در آزمایشگاه با صفات مزرعه ‏ای مشخص گردید که درصد و سرعت ظاهر شدن گیاهچه در مزرعه بیشترین همبستگی را با درصد جوانه‏ زنی نهایی، درصد گیاهچه عادی و سرعت جوانه‏زنی روزانه در آزمایشگاه داشتند. بنابراین، به نظر می‏رسد که می‏توان آزمون جوانه ‏زنی استاندارد را با اعتماد بالایی برای پیش‏ بینی وضعیت ظاهر شدن گیاهچه بذر رقم ‏های جو دیم در مزرعه توصیه نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1878893 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.