ارزیابی پیش تیمارهای شیمیایی و فیزیکی بر ویژگی های جوانه زنی بذر علف هرز میاگروم (Myagrum perfoliatum L)

پیام:
چکیده:

به منظور شناخت اثرات پیش تیمار های شیمیایی و مکانیکی بر برخی از مهمترین ویژگی های جوانه زنی بذر علف هرز میاگروم آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در دانشگاه رازی کرمانشاه اجرا گردید. تیمار های آزمایش شامل آب مقطر (شاهد)، اسید سولفوریک غلیظ (98 درصد در مدت زمان دو، سه و چهار دقیقه)، نیترات پتاسیم (3 درصد در مدت زمان سه، چهار و هفت روز)، پراکسید هیدروژن (30 درصد در مدت زمان دو، سه و چهار دقیقه) و خراش دهی با سمباده و سرمادهی مرطوب (به مدت یک، دو و سه هفته) بود. درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول و وزن خشک ساقه چه،طول و وزن خشک ریشه چه، وزن خشک کل گیاهچه و شاخص بنیه بذر علف هرز میاگروم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین درصد جوانه زنی به تیمارهای کاربرد پراکسید هیدرژن سه دقیقه (91 درصد) و خراش دهی مکانیکی همراه با سرما دهی به مدت سه هفته (84 درصد) و کمترین درصد جوانه زنی به تیمار های کاربرد اسید سولفوریک مربوط بود. نتایج بررسی مقایسات گروهی تیمارها نیز نشان داد کاربرد پراکسید هیدروژن بیشترین تاثیر را بر درصد جوانه زنی بذر میاگروم داشت. بیشترین سرعت جوانه زنی (4/5) و وزن خشک ساقه چه (1/6 گرم) در تیمار پراکسید هیدورژن در مدت زمان سه دقیقه مشاهده گردید. همچنین بیشترین طول ساقه چه (22/7 میلی متر)، طول ریشه چه (36/6 میلی متر)، وزن خشک ریشه چه (1/1 گرم)، وزن خشک گیاهچه (2/5 گرم) و بنیه بذر (49/4) در بذر های خراش دهی شده به همراه سرما دهی به مدت سه هفته حاصل شد. استفاده از اسید سولفوریک در مدت زمان های متفاوت نیز به دلیل تخریب شدید جنین منجر به از بین رفتن بذر میاگروم شد. به نظر می رسد عدم جوانی زنی مناسب بذر علف هرز میاگروم می تواند به دلیل عوامل فیزولوژیکی جنین باشد، زیرا تیمار های مورد ارزیابی تاثیر زیادی بر فرایندهای متابولیکی و هورمونی بذر داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1878894 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.