تاثیر پیری تسریع شده و پرایمینگ بذر بر برخی شاخص های جوانه زنی و بیوشیمیایی بذر زیره ی سبز (Cuminum cyminum L.)

پیام:
چکیده:

به‌منظور بررسی تاثیر پیری تسریع‌شده و پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر زیره‌ی سبز (.Cuminum cyminum L) آزمایشی دو عاملی در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل زوال بذر در چهار سطح (بدون زوال، 12، 24 و 36 ساعت) و پرایمینگ در پنج سطح با اوره در دو پتانسیل اسمزی 1- و 5/1- مگاپاسکال و پتاسیم ‌دی‌هیدروژن ‌فسفات در دو سطح 1- و5/1- مگاپاسکال و آب مقطر (هیدروپرایمینگ) بود. بیشترین میزان فعالیت آنزیم کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز و پروتیین محلول در پرایمینگ با پتاسیم ‌دی‌هیدروژن فسفات در سطح 1/5- مگاپاسکال در سطح زوال صفر مشاهده شد. نتایج همچنین نشان داد که بیشترین درصد جوانه‌زنی (86 درصد) ، سرعت جوانه‌زنی(34/2 بذر در روز)، شاخص طولی بنیه گیاهچه (4/90) و کمترین متوسط زمان جوانه‌زنی (8/4 روز) مربوط به تیمار بدون زوال و پرایمینگ با پتاسیم ‌دی‌هیدروژن ‌فسفات 1/5- مگاپاسکال بود. بیشترین طول ساقه‌چه (3/52سانتی‌متر) مربوط به تیمار پرایمینگ با اوره در سطح 5/1- مگاپاسکال در سطح بدون زوال و بیشترین طول ریشه‌چه (2/32سانتی‌متر) از پرایمینگ اوره در سطح 1- مگاپاسکال در سطح بدون زوال به‌دست آمد. به‌طور کلی نتایج نشان داد که پرایمینگ با پتاسیم ‌دی‌هیدروژن ‌فسفات در سطح 1/5- مگاپاسکال می‌تواند بنیه بذور زوال یافته زیره‌ی سبز را بهبود دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1878895 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.