تاثیر هالوپرایمینگ بذر بر جوانه‏زنی و خصوصیات فیزیولوژیک گیاهچه ارقام گندم (Triticum aestivum) قدس و نیک نژاد در شرایط تنش شوری

نویسنده:
پیام:
چکیده:

در تحقیق حاضر تاثیر پرایمینگ با غلظت های مختلف اسیدایندول- 3- استیک (IAA) بر جوانه زنی بذر و برخی ویژگی های فیزیولوژیک سه رقم پنبه شامل ساحل، گلستان و ورامین، هم چنین کنترل بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Rhizoctonia solani در دو آزمایش جداگانه مورد مطالعه قرار گرفت. در آزمایش اول، اثر غلظت های 0، 0/1، 0/01و 0/001 میکرومولار IAA بر جوانه زدن بذر در تشتک های پلاستیکی بررسی گردید. در آزمایش دوم، تاثیر تیمارهای ذکر شده بر کنترل بیماری مرگ گیاهچه بررسی شد. طول ریشه، طول ساقه و وزن خشک کل گیاهچه ها پس از 28 روز اندازه گیری گردید و محتوای کل فنل عصاره ی الکلی توسط معرف فولین- سیوکالتو تخمین زده شد. نتایج نشان داد که جوانه زنی بذر، رشد ریشه، ساقه و وزن خشک کل به طور معنی داری توسط غلظت های پایین IAA (0/01 و 0/001 میکرومولار) افزایش داشته است. هم چنین استعمال غلظت های 0/01و 0/001 میکرومولار از IAA میزان شاخص بیماری ناشی از R. solani را به ترتیب 17% و 38% در رقم ساحل و 1% و 33/5% در رقم های گلستان و ورامین کاهش داد. این غلظت ها سبب افزایش محتوای فنل کل گیاهچه شد. اثر پرایمینگ در سه رقم پنبه مورد مطالعه تاثیر معنی داری بر تغییر برخی از ویژگی های فیزیولوژیک و شاخص بیماری داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -107
لینک کوتاه:
magiran.com/p1878898 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.