بررسی تاثیر کاربرد باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر قابلیت جوانه زنی بذر، بنیه گیاهچه و برخی ویژگی های مرتبط دورگ های دیررس ذرت

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کاربرد باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) ازتوباکتر کروکوکوم، آزوسپیریلوم لیپوفروم و سودوموناس فلورسنس بر قابلیت جوانه زنی و بنیه بذر و گیاهچه دورگ های ساده دیررس ذرت700، 704 و یک دورگ امیدبخش B73×K18 پژوهشی در آزمایشگاه تجزیه کیفی بذر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل تلقیح بذرهای این دورگ ها با تک تک باکتری ها، به صورت دوتایی، سه تایی و عدم تلقیح باکتریایی به عنوان تیمار شاهد بودند. ویژگی های مورد بررسی شامل درصد جوانه زنی نهایی، متوسط جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه، ضریب سرعت جوانه زنی، سرعت جوانه زنی روزانه، طول گیاهچه، ریشه و ساقه اولیه، وزن خشک گیاهچه، ساقه و ریشه اولیه و شاخص بنیه گیاهچه بودند. نتایج بدست آمده مشخص ساخت که به جز متوسط جوانه زنی روزانه و ضریب سرعت جوانه زنی سایر ویژگی های مورد بررسی تحت تاثیر اثرمتقابل دورگ ها و PGPR قرار گرفتند. همچنین مشخص گردید که کاربرد مایه تلقیح تلفیقی از این سه جنس باکتری سبب بیش ترین افزایش در قابلیت جوانه زنی بذر و ویژگی های مرتبط با بنیه گیاهچه هر سه دورگ شده و به ترتیب مایه تلقیح دارای دو باکتری ازتوباکتر کروکوکوم و سودوموناس فلورسنس و تلقیح بذر با تک تک این باکتری ها از تاثیر بیش تری برخوردار بودند. همچنین ویژگی های مورد بررسی بذر دورگ SC704 بیش از دورگ های دیگرتحت اثرات مثبت باکتری های مورد مطالعه قرار گرفته و از این لحاظ دورگ های B73×K18 و700 در مرتبه های بعدی قرار داشتند. بررسی رابطه همبستگی بین ویژگی های بررسی شده نیز وجود همبستگی بالای بین آن ها را نشان داد. بنابراین، براساس نتایج حاصل از این پژوهش کاربرد PGPR تاثیر معنی داری بر ارتقای کیفیت بذر و بهبود بنیه گیاهچه دو رگ های ذرت مورد مطالعه داشتند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
123 -136
فایل متن این مقاله در مگیران وجود ندارد!
دسترسی به متن مقالات تنها در صورت اعلام موافقت و همراهی نشریات با مگیران امکان پذیر است.
شایان ذکر است خدمات مگیران به نشریات به صورت رایگان ارایه می‌شود. کافی است هر نشریه ضمن اعلام موافقت کتبی خود با این خدمات فایل PDF مقالات را در اختیار ما قرار دهد.
شما نیز می‌توانید با پیشنهاد استفاده از خدمات مگیران به نشریه‌ای که مقاله شما در آن منتشر شده‌است آن را از این طریق در اختیار کاربران این پایگاه مرجع قرار دهید.