ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی علوفه و دانه تاج خروس زراعی (Amaranthus hypochondriacus L.) تحت اثر برخی تیمارهای پیش از کاشت

پیام:
چکیده:

به‌منظور بررسی برخی خصوصیات کمی و کیفی علوفه تاج خروس زراعی تحت اثر برخی تیمارهای پیش از کاشت بذری، آزمایشی بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه در سال 1393 انجام گرفت. تیمارها شامل پیش‌تیمار بذری کود کبوتری (به نسبت یک در 10)، ونیاز تغلیظ شده 68/39درصد (به نسبت سه در 1000)، کود نانو کلات سوپر میکرو کامل (به نسبت سه در 1000)، آب مغناطیسی، همیوپاتی x12 و شاهد (بدون پیش‌تیمار) بودند. بذرها به مدت هشت ساعت در تیمارهای ذکر شده غوطه ور شدند، سپس به مدت 24 ساعت در دمای 25 درجه سانتی گراد به رطوبت اولیه رسانده شدند و جهت کشت به مزرعه منتقل شدند. برداشت علوفه در مرحله گلدهی مزرعه، از مساحت یک متر مربع هر واحد آزمایشی انجام شد. در این آزمایشوزن خشک ساقه، برگ، نسبت برگ به ساقه، وزن خشک علوفه، عناصر پتاسیم، فسفر و کلسیم علوفه، وزن بذر، درصد روغن، عملکرد روغن، درصد پروتیین و عملکرد پروتیین مورد ارزیابی قرار گرفتند. اثر تیمار بر صفات وزن خشک ساقه (306/5گرم در متر مربع)، برگ (255/8 گرم در متر مربع)، خشک علوفه 7809/7کیلوگرم در هکتار) و عناصر فسفر (3/8 گرم در کیلوگرم)، کلسیم (20/4 گرم در کیلوگرم)، وزن بذر (1797/2 کیلوگرم در هکتار)، درصد روغن (12/2)، عملکرد روغن (217/5 کیلوگرم در هکتار)، درصد پروتیین (13/3) و عملکرد پروتیین (234/5کیلوگرم در هکتار) معنی دار و افزایشی بود. در تحقیق حاضر اعمال تیمارهای پیش از کاشت آب مغناطیس و کود کبوتری از نظر حصول خصوصیات کیفی اثرگذاری بیشتری نسبت به سایر پیش‌تیمارها داشتند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p1878902 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.