تغییرات پوشش سبز و محتوای کلروفیل و کاروتنوئید ماریتیغال (Silybum marianum L.) در واکنش به پیش تیمار آبی بذر و کمبود آب

پیام:
چکیده:

برای بررسی اثرات مدت پیش تیمار آبی بر پوشش سبز و محتوای کلروفیل و کاروتنویید برگ ماریتیغال (Silybum marianumL.) تحت تیمارهای مختلف آبیاری، یک آزمایش اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1394 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تبریز انجام گرفت. تیمارهای آبیاری (I1، I2، I3، I4: به ترتیب آبیاری پس از 70، 100، 130 و 160 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) در کرت های اصلی و مدت های پیش تیمار آبی (P1، P2 و P3: به ترتیب صفر، 8 و 16 ساعت) در کرت های فرعی قرار گرفتند. درصد جوانه زنی، متوسط زمان جوانه زنی، تعداد بوته در واحد سطح، درصد پوشش سبز، محتوای کلروفیل a، b و کل و کاروتنویید اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که استفاده از پیش تیمار آبی بویژه 16 ساعت موجب کاهش متوسط زمان جوانه زنی گردید، ولی اثر معنی داری روی درصد جوانه زنی نداشت. همچنین تعداد بوته در واحد سطح با افزایش مدت پیش تیمار آبی تا 16 ساعت افزایش یافته است. درصد پوشش سبز نیز با افزایش مدت پیش تیمار آبی تحت تمام تیمار های آبیاری فزونی یافت. محتوای کلروفیل a، b و کل و کاروتنویید بر اثر کمبود آب کاهش قابل توجهی پیدا کردند. اما پیش تیمار آبی به مدت 8 و به ویژه 16 ساعت به صورت معنی داری موجب افزایش این صفات گردید. این نتایج به وضوح نشان می دهد که پیش تیمار آبی با افزایش تعداد بوته های استقرار یافته، درصد پوشش سبز و محتوای کلروفیل و کاروتنویید، اثر تنش خشکی را کاهش داده است. همین امر می تواند تولید دانه این گیاه دارویی در شرایط آبیاری مطلوب و محدود را بهبود بخشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -70
لینک کوتاه:
magiran.com/p1878908 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.