تاثیر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر، رشد و محتوای پرولین گیاهچه مینا چمنی (Bellis perennis L.  Bellissima Mixture)

پیام:
چکیده:

جوانه زنی و سبز شدن بذر به شدت تحت تاثیر تنش های محیطی از جمله شوری و خشکی قرار می گیرد. به منظور بررسی اثر تنش‌های خشکی و شوری بر جوانه زنی بذور گیاه مینا چمنی (Bellis perennis L. “BellissimaMixture”)، دو آزمایش مجزا در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش‌های خشکی و شوری شامل هفت سطح پتانسیل اسمزی صفر، 2-، 4-، 6-، 8-، 10- و 12- بار بود که به ترتیب با استفاده از محلول پلی اتیلن گلیکول و کلرید سدیم اعمال شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح تنش خشکی و شوری، درصد جوانه‌زنی کاهش پیدا کرد بطوریکه در سطح خشکی و شوری 12- بار، درصد جوانه‌زنی به ترتیب به صفر و 50 درصد کاهش یافت. تنش‌های خشکی و شوری به ترتیب از سطوح 2- و 8- بار به بالا سرعت جوانه‌زنی را بطور معنی‌داری در مقایسه با بذور شاهد کاهش دادند. همچنین تنش‌های خشکی و شوری باعث کاهش معنی دار طول ریشه چه و ساقه چه و وزن خشک ریشه‌چه، ساقه‌چه و کل شدند. مقادیر طول ساقه‌چه با افزایش سطح تنش شوری به 10- و 12- بار، به ترتیب 42 و 67 درصد در مقایسه با بذور شاهد کاهش یافتند. محتوای پرولین تحت تاثیر تنش های خشکی و شوری افزایش یافت ولی مقادیر پرولین در تنش خشکی در مقایسه با تنش شوری بیشتر بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تحمل به شوری گیاه مینا چمنی در مرحله جوانه زنی در مقایسه با تنش خشکی بیشتر است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -93
لینک کوتاه:
magiran.com/p1878911 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.