افکار خودکشی در دانشجویان با گرایشهای وسواس: نقش الکسی تایمی، مسئولیت پذیری و عاطفه مثبت و منفی

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه الکسی تایمی، نگرش مسولیت پذیری و عاطفه مثبت و منفی با تفکر خودکشی در افراد با گرایش وسواس بود.
نمونه پژوهش شامل 400 نفر دانشجوی دانشگاه تبریز بودند، که از آنها 151 نفر که نمره وسواس شان بالاتر از خط برش بود به عنوان افرادی که گرایش وسواس داشتند به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده از پرسش نامه های الکسی تایمی تورنتو-20، نگرش مسولیت پذیری، عاطفه مثبت ومنفی، وسواسی?اجباری ییل براون و تفکر خودکشی بک استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش گشتاوری پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد.
نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نیز نشان داد، که با کنترل متغیرهای دموگرافیک، متغیر ناگویی خلقی به صورت کل و زیرمقیاس-های دشواری در تشخیص احساسات و دشواری در توصیف احساسات و عاطفه منفی قادر به پیش بینی تفکر خودکشی هستند و متغیر مسئولیت پذیری و عاطفه مثبت و زیرمقیاس تفکر بیرونی الکسی تایمی قادر به پیش بینی متغیر ملاک نبودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
92 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1878994 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.