بررسی تاثیر دانش، نگرش و رضایت مندی گلخانه داران عضو تعاونی شهرستان پاکدشت بر سطح پایداری گلخانه ها

پیام:
چکیده:
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر دانش، نگرش و رضایت مندی شغلی بر سطح پایداری واحدهای تولید گلخانه ای بود. این پژوهش از نوع توصیفی و جامعه مورد مطالعه نیز گلخانه داران سبزی و صیفی عضو تعاونی های شهرستان پاکدشت (340N=) بودند. نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 188 نفر تعیین و داده ها به صورت کاملا تصادفی از بین آنها جمع آوری شد. ابزار اصلی مورد استفاده در تحقیق حاضر پرسشنامه بود که روایی ظاهری آن به وسیله پنل متخصصین و پایایی آن با استناد به ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده برای مقیاس های دانش کشاورزی پایدار، نگرش به کشاورزی پایدار و رضایت شغلی مورد تایید قرار گرفت. داده های گردآوری شده در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار های SPSS وLisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد متغیر های دانش، نگرش و رضایت مندی گلخانه داران تاثیر مثبت و معنی داری بر سطح پایداری گلخانه ها دارند. در نهایت، پس از تحلیل اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیر ها بر سطح پایداری واحد های تولید مشخص شد که این عوامل در مجموع توانایی تبیین 69 درصد متغیر وابسته را داراست.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
293 -309
لینک کوتاه:
magiran.com/p1879259 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.