تحلیل نقش میانجی اخلاق کاری در رابطه بین رهبری معنوی و تعهد سازمانی

پیام:
چکیده:
زمینه
تعهد سازمانی از جمله نگرش های سازمانی است که همواره مورد توجه محققان قرار گرفته است. عوامل مختلفی در ایجاد آن تاثیرگذار هستند. هدف از این پژوهش تحلیل نقش میانجی اخلاق کاری در رابطه بین رهبری معنوی و تعهد سازمانی بود.
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان اردبیل بود (201 نفر) که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 152 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد رهبری معنوی، تعهد سازمانی و اخلاق کاری استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفته و پایایی آنها به ترتیب 81/0، 84/0 و 91/0 به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد.
یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ارتباط رهبری معنوی با اخلاق کاری و تعهد سازمانی معنی دار بوده و به ترتیب با بتای 36/. و 38/0 اثر مستقیم دارد، همچنین ارتباط اخلاق کاری با تعهد سازمانی معنی دار بوده و با بتای 25/0 اثر مستقیم دارد. نقش واسطه ای اخلاق کاری در رابطه بین رهبری معنوی و تعهد سازمانی کارکنان نیز با بتای 09/0 معنی دار بود.
نتیجه گیری: بنابراین می توان گفت که رهبری معنوی و اخلاق کاری از متغیرهای مهم و مرتبط با تعهد سازمانی در کارکنان هستند و اعمال سبک رهبری معنوی با توجه به مدل به دست آمده برای ارتقای تعهد سازمانی پیشنهاد می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
149 -158
لینک کوتاه:
magiran.com/p1879382 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.