ارتباط پلی مورفیسم XRCC1 (rs25487) و آسیب پذیری افراد شاغل در صنایع شیمیایی نسبت به بنزن

چکیده:
: بنزن به عنوان یک ترکیب سرطان زا، با تولید رادیکال های آزاد اکسیژن سبب آسیب به DNA می شود. اثرات بنزن در سیستم خونی گزارش شده است. به نظر می رسد ژن XRCC1 به عنوان یک ژن مهم در سیستم ترمیم بازهای آسیب دیده، در حساسیت افراد نسبت به بنزن تاثیرگذار باشد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط پلی مورفیسم 25487rs در ژن XRCC1 و آسیب پذیری افراد شاغل در صنایع شیمیایی در برابر بنزن است.
در این مطالعه مورد شاهدی، 6 0 فرد مورد و 6 0 فرد شاهد که در مواجهه 2 سال متوالی با بنزن بودند، موردبررسی قرار گرفتند. افرادی که هیچ تغییری در پارامترهای خونی نداشتند به عنوان گروه شاهد و افرادی که لنفوسیت خارج از محدوده طبیعی داشتند به عنوان گروه مورد انتخاب شدند. نمونه های خون از کارکنان صنایع شیمیایی جمع آوری شد. پلی مورفیسم ژنتیکی با روش RFLP-PCR با استفاده از آنزیم 1MSP تعیین گردید.
اختلاف معنی داری بین فرکانس آللی A و G دیده نشد (05/0
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
718 -726
لینک کوتاه:
magiran.com/p1879521 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
علمی مصوب

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا

Journal of Fasa University of Medical Sciences

فصلنامه پزشکی
ISSN: 2228-5105
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی فسا
مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر محمدحسن مشکی باف
تلفن نشریه: ۰۷۱-۵۳۳۱۶۳۰۰ (داخلی 2)