مطالعه همراهی پلی مورفیسم های rs12255372 و rs290487 از ژن TCF7L2 با بیماری دیابت نوع 2 در قوم عرب استان خوزستان

چکیده:
زمینه
ژن TCF7L2 کد کننده فاکتور رونویسی است که در مسیر سیگنالینگ Wnt نقش مهمی را بازی می کند. در این مسیر پروتئین TCF7L2 القا کننده رونویسی برخی ژن های موثر در هموستازی گلوکز، چون پروگلوکاگون روده ای می باشد. هدف از این مطالعه بررسی همراهی دو پلی مورفیسم rs12255372 (G/T) و rs290487 (C/T) از ژن TCF7L2 با بیماری دیابت ملیتوس نوع 2 در قوم عرب استان خوزستان است.
در این مطالعه، 100 نفر فرد مبتلا به دیابت نوع 2 به عنوان گروه مورد و 97 نفر فرد غیر مبتلا به بیماری دیابت نوع 2 به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. هر دو گروه قومیت عرب داشته و ساکن استان خوزستان بودند. جهت تعیین ژنوتیپ افراد در موقعیت پلی مورفیسم های مورد نظر، دو روش PCR-RFLP وTETRA ARMS- PCR بکار برده شد.
در مقایسه فراوانی ژنوتیپTT در دو گروه بیمار و سالم، نتایج همراهی معناداری بین پلی مورفیسم rs12255372 و بیماری دیابت نوع 2 نشان دادند (55/10-55/1=CI95% ،12/4=OR ،005/0=P). فراوانی الل T نیز در بین دو گروه به طور معناداری تفاوت داشت (53/2-12/1=CI95%، 69/1= OR، 02/0=P). در موقعیت پلی مورفیسم rs290487 هیچ گونه تفاوت ژنوتیپی و اللی بین افراد بیمار و شاهد مشاهده نشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1879778 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.